รับเจาะดิน , เจาะสำรวจดิน , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

บริการของเรา

บริการของเราประกอบไปด้วย งานด้านต่างๆ ดังนี้

1.งานเจาะสำรวจดิน
เจาะสำรวจดิน เพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดินเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ นำไปใช้ประกอบการออกแบบฐานรากอาคาร โครงการก่อสร้างต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลคุณสมบัติของดินเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีความบกพร่องเสียหายหรือวิบัติ สามารถ ใช้และบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.งานทดสอบดินในสนาม
งานทดสอบในสนามประกอบไปด้วยการทดสอบต่างๆ ดังนี้
2.1 งานขุดทดสอบ (Test Pit)
2.2 งานทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)
2.3 งานทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม (Field Vane Shear Test)
2.4 งานทดสอบการซึมผ่านของดินในสนาม (Field Permeability Test)
2.5 งานทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา (Kunzelstab Penetration Test หรือวิธี Light Ram Sounding Test)

3.งานติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

รับเจาะดิน , รับเจาะดิน สำรวจ, รับเจาะดิน ออกแบบรากฐาน , รับเจาะดิน ราคา , รับเจาะดิน ราคาถูก , รับเจาะดิน ขุดอ่างเก็บน้ำ , รับเจาะดินขุดเขื่อน , รับเจาะดิน วิศวกรรม , รับเจาะดิน ทั่วประเทศ , เจาะสำรวจดิน , เจาะสำรวจดิน ทั่วประเทศ , เจาะสำรวจดิน ราคา , เจาะสำรวจดิน ราคาถูก , เจาะสำรวจดิน ทุกพื้นที่ , เจาะสำรวจดิน บริการ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ทุกพื้นที่ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ราคา , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ราคาถูก , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ ทั่วประเทศ , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์ บริการ

© 2017 rockandsoilinvestigate.com All Rights Reserved. รับเจาะดิน , เจาะสำรวจดิน , ติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์